Aconitum

Gezinsbehandeling


Hoe verloopt gezinsbehandeling?
De behandeling bestaat uit gesprekken. Doorgaans zullen alle betrokkenen uitnodigt worden voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek - soms zijn dit er meer - wordt er een behandelplan opgesteld, waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de behandeling is en wie bij de behandeling betrokken worden.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en samen gezocht met de deelnemers naar andere manieren om met de ontstane problemen om te gaan. In de behandeling kan men zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed deze op anderen heeft. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat de deelnemers zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat u een andere visie krijgt op de problemen, op uzelf en op de relaties met anderen.

Soms kunnen in de behandeling bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgt u handreikingen waardoor u beter in staat bent om zelf oplossingen te vinden.

Hoe lang duurt gezinsbehandeling? 
De duur van de behandeling varieert. Als u dit op prijs stelt kan er in het begin een indicatie geven worden. Een zitting duurt meestal één à anderhalf uur. In het begin vinden de zittingen vaak om de twee weken plaats. Dit kan al naar gelang de situatie en uw wensen worden bijgesteld.